[media_details]

July 6, 2015

controlul mijloacelor de existenta ale publicatiilor periodice [1938]

Filed under: periodice,romania — iann @ 6:38 pm

DECRET LEGE pentru controlul mijloacelor de existenta ale publicatiunilor periodice [s’a publicat in Monitorul Oficial, p. I, Nr. 86 din 13 Aprilie 1938].

Asupra raportului presedintelui Consiliului Nostru de Ministri si ministrilor nostri secretari de Stat la Departamentele Justitiei si Internelor Nr. 32.265 din 1938;
Vazand jurnalul Consiliului de Ministri Nr. 715 din 1938;
Vazand avizul Consiliului Legislativ Nr. 47 din 1938;
In temeiul art. 98 din Constitutiune,
Am decretat si decretam:
Dispozitiuni preliminare
1. Mijloacele de existenta ale publicatiunilor periodice care apar in tara, vor fi controlate in conditiunile prezentei legi

CAPITOLUL I | Registrul publicatiunilor periodice
2. Se infiinteaza pe langa fiecare tribunal, un registru al publicatiunilor periodice. La tribunalele care au sectiuni special de comert, registrul va fi tinut de sectiunea 1-a comerciala.
3. Inainte de aparitiunea oricarei publicatiuni periodice, proprietarul ei este obligat a face la tribunalul locului aparitiunii o declaratiune scrisa, care va cuprinde:
1. Titlul publicatiunii periodice si gradul de periodicitate;
2. Numele, prenumele si domiciliul directorului ráspunzátor, iar in lipsa acestui a redactorului raspunzator;
3. Aratarea tipografiei unde publicatiunea va fi tiparitá;
4. Numele, prenumele si domiciliul proprietarului, iar daca proprietar este o societate, felul, numele, sediul, capitalul si data actului de constituire al acesteia, precum si numarul sub care societatea se afla inscrisa in Registrul Comertului.
5. Numele, prenumele, domiciliul si profesiunea administratorilor, directorilor si censorilor, daca proprietatea este o societate, precum si aratarea societatilor comerciale, industriale sau bancare, la care toti acestia sunt administratori, directori, censori sau lichidatori.
4. Presedintele tribunalului, care primeste declaratiunea, cerceteaza daca aceasta este intocmita in conformitate cu dispozitiunile art. 3 si in caz afiirmativ ordona inscrierea publicatiunii in registrul publicatiunilor periodice.
5. Orice schimbare in elementele ce declaratiunea trebue sa cuprinda, intervenita ulterior inscrierii
in registru, trebue declarata tribunalului, in termen de 5 dela intervenirea ei. Ea va fi inscrisa in registrul publicatiunilor in baza unei ordonante prezidentiale.

CAPITOLUL II | Proprietatea si editura publicatiunilor periodice
6. Numai cetatenii români pot fi proprietari sau editori sub orice forma a unei publicatiuni periodice care apare in tara.
Actiunile societatilor proprietare sau editoare ale unei publicatiuni periodice care apare in tara, nu pot apartine decat cetatenilor români.
7. Sunt considerate straine, in sensul prezentei legi:
1. Societatile proprietare sau editoare ale unei publicatiuni periodice care apare in tara, daca vreun administrator, director sau censor, nu este de nationalitate româna.
2. Societatile proprietare sau editoare ale unei publicatiuni periodice care apare in tara, daca numele, pronumele, domiciliul, profesiunea administratorilor, directorilor sau censorilor n’au fost inscrise in registrul publicatiunilor periodice, astfel precum prevede art. 3.
3. Societatile proprietare sau editoare ale unei publicatiuni periodice care apare in tara, ale caror actiuni sau participatiuni de orice fel apartin in totul sau in parte unor persoane fizice care nu au nationalitatea româna, sau unor persoane juridice care nu indeplinesc conditiunile de a fi proprietare de publicatiuni periodice.
4. Societatile care au primit pentru intretinerea publicatiunilor lor periodice, aparând in tara, sume de bani sau alte foloase materiale dela straini, intron mod interzis de prezenta lege.
8. Strainii care vor dobandi fara voie, actiuni sau participatiuni de orice fel ale unei societati proprietare sau editoare de publicatiuni periodice care apar in tara, cum si strainii care fara voie vor dobandi dreptul de proprietate sau editura a unor asemenea publicatiuni, sunt obligati sa le declare parchetului
tribunalului, unde publicatiunea periodica, este inscrisa in registru, in termen de o luna dela dobândirea lor si sa le lichideze in termen de 2 luni, dela aceeasi data.
Drepturile dobândite, nelichidate in termen, vor fi puse sub administratiune fortata si lichidate
judecatoreste dupa, cererea parchetului tribunalului.
Dobândirea de buna voie, direct sau prin persoana, interpusade catre straini a unora din drepturile aratate de alin. 1, este nula.
9. Directorul raspunzator sau in lipsa acestuia redactorul raspunzator al publicatiunilor care apar in tara, trebue sá fie cetatean roman, sa fie domiciliat in tara si sa se bucure de toate drepturile civile si politice.
Numele directorului, al redactorului raspunzator, al proprietarului publicatiunii, precum si numarul de inscriere in registrul publicatiunilor periodice, vor figura vizibil si permanent in fruntea publicatiunii.
10. Ministerul de Interne, cu avizul conform al Ministerului Educatiunii Nationale, va putea autoriza in cazuri exceptionale editarea publicatiunii periodice cu caracter cultural sau apartinând strainilor. Aceasta autorizatie poate fi retrasa oricând, fard motivare.
11. Orice publicatiune periodica, care apare sau urmeaza sa apara cel putin de 30 ori pe an, trebue sa fie proprietatea unei societati contituite sub forma societatii anonime pe actiuni sau a societatii in comandita pe actiuni exclusiv consacrata publicatiunii.
Actiunile societatilor constituite astfel vor fi nominative.
Girantul responsabil al publicatiunii periodice intrând in prevederile alin. 1, va fi administratorul-delegat al societatii proprietare, daca, aceasta este societate anonima pe actiuni, administratorul sau unul din administratori, daca societatea proprietara este societate in comandita pe actiuni.
Nu intra in prevederile acestui articol, publicatiunile periodice editate de asociatiunile profesionale cu personalitate juridica.
12. Societatile proprietare sau editoare de pubicatiuni periodice care apar in tara, de cel putin 30 ori pe an, sunt obligate sa publice In primul numar al publicatiunii numele si prenumele administratorilor, cum si cel al comanditarilor sau actionarilor detinatori a cel putin o zecime din capitalul social.
Aceasta publicatiune se va repeta in fiecare an, in termen de 15 zile socotit dela adunarea generala a societatii, cum si in termen de 15 zile dela modificarea compunerii consiliului de administratie
sau transferarea loturilor de actiuni, reprezentând cel putin o zecime din capitalul social.
13. Orice persoana fizica sau juridica, proprietara de publicatiune periodica care apare in tara, cu exceptiunea proprietarilor de publicatiuni periodice cu caracter stiintific sau literar, date in editura care apar mai putin de 30 ori pe an, este datoare a tine registrele obligatorii pentru comercianti, cu aratarea
amanuntita a miscarii fondurilor atât la venituri cât si la cheltuieli.
14. Orice publicatiune periodica este obligata a tipari gratuit,in numarul urmator cererii toate comunicatele oficiale destinate a rectifica fapte eronate cuprinse in acea publicatiune. Rectificarea sau raspunsul nu va depasi dublul articolului la care se refera.

CAPITOLUL III | Controlul mijloacelor de existent ale publicatiunilor periodice
15. Este interzis oricarui proprietar sau editor al unei publicatiuni periodice care apare in tara, de a primi sub orice forma, direct sau prin persoana interpusa, sume de bani sau alte foloase materiale dela straini. Orice persoana care face parte din redactia sau administratia publicatiunii sau editurii, sau din administratia societatii proprietare ori editoare si care primeste sume de bani sau alte foloase materiale dela straini, este prezumata a fi persoana interpusa.
Publicitatea comerciala facuta conform tarifului normal, nu intra in prevederile acestui articol.
Se socoteste tarif normal, tariful maximal fixat pentru fiecare ziar de catre Ministerul de Interne, la inceputul fiecarui an, cu avizul unei comisiuni compusa din reprezentantii Sindicatului proprietarilor de publicatiuni periodice din tara, presedintele Uniunii Camerelor de Comert si Industrie, ori inlocuitorul sau si presedintele Camerei de comert si industrie din Bucuresti, sau inlocuitorul sau.
16. Este interzis a se distribui sume din fondurile secrete ale Statului, judetelor, comunelor sau oricaror alte institutiuni publice, fie direct, fie prin persoane interpuse, oricarei publicatiuni periodice precum si ziaristilor sau publicistilor in aceasta, calltate.
Aceasta interzicere nu se aplica publicatiunilor tiparite in strainatate.
17. Societatile proprietare sau editoare de publicatiuni periodice, care apar cel putin de 30 ori pe an, in tara, sunt obligate sa publice in primul trimestru al fiecarui an bugetar, in publicatiunile lor, cifra mijlocie a tirajului acestora in anul precedent, impreuna cu bilantul incheiat in forma ce se va stabili prin regulament.
18. Sunt socotite drept mijloace banesti licite, numai sumele incasate de publicatiunile periodice din abonamente, vanzari cu numárul, vânzarea maculaturii, publicitate, fructele capitalului social si credite.
Publicitatea, in afara de cea facuta pentru institutiunile publice, se va socoti, tinandu-se seama ca cifra ei sa nu depaseasca tariful maximal prevazut de art. 15.
Nu se va tine seama de mijloacele banesti rezultand din abonamente in strainatate, care depasesc 20 la suta din cifra mijlocie a tirajului anual al publicatiunii.
Realitatea operatiunilor de credit acordate publicatiunilor periodice va fi expertizata de un delegat special al Ministerului Finantelor, dupa cererea Ministerului Justitiei. Se va tine seama de garantiile pe care plasamentul facut prin creditul acordat publicatiunii le ofera creditorilor.
Orice alte mijloace banesti sunt socotite ilicite si cad sub prevederile art. 15.

CAPITOLUL IV | Sanctiuni
19. Cei care nu Indeplinesc obligatiunile prevazute de art. 3, 5 si 9, precum si cei care fac declaratiuni
false sau incomplete se pedepsesc cu sanctiunea prevazuta de art. 575 din codul penal Regele Carol al II lea.
20. Nepublicarea comunicatelor oficiale In conditiunile art. 14, se pedepseste, potrivit art. 577 din codul penal Carol al II lea.
21. Se pedepseste cu inchisoare corectionala dela 3 luni la un an si amenda de 10.000 lei, fara ca aceasta pedeapsa sa poata fi redusa prin acordare de circumstante atenuante, strainii, persoane fizice si societatile, socotite ca straine de prezenta lege, care:
1. Sub orice forma tiparesc publicatiuni periodice.
2. Dobândesc de buna voie, direct sau prin persoane puse actiunii sau participatiuni de orice fel ale unei societati editoare sau proprietare de publicatiuni periodice, care apar in tara.
3. Omit sa faca declaratiunea prevazuta de art. 8.
Daca cifra tirajului mijlociu depaseste 1.000, amenda va fi sporita cu 1.000 lei pentru fiecare suta de exemplare inceputa.
22. Acei care nu indeplinesc formalitatile si publicatiunile prevazute de art. 11, 12 si 17, in termenele legale, precum si cei care, in cazurile prevazute de art. 2 si 17, publica date false sau incomplete, se pedepsesc cu amenda dela 10.000-100.000 lei, iar in caz de recidiva, cu inchisoare corectionala dela 3 luni la 1 an.
23. Proprietarii sau editorii de publicatiuni periodice care calca prevederile art. 15, se pedepsesc cu inchisoare corectionala dela 6 luni la 2 ani si cu amenda de 10.000 lei, fara ca aceasta pedeapsa sa poata fi redusa prin acordare de circumstante atenuante.
Daca cifra tirajului mijlociu depaseste 1.000, amenda va fi sporita cu lei 1.000 pentru fiecare suta de exemplare inceputa.
In cazul ascunderii sumelor de bani sau altor foloase materiale primite dela straini, amenda nu va putea fi mai mica decât valoarea acestora.
24. Acei care nesocotesc dispozitiunile art. 16 din prezenta lege, se considera mituitori si se
pedepsesc potrivit art. 250 din codul penal Regele Carol al II-lea.
Ziaristii si publicistii care incalca dispozitiunile art. 16 se considera mituiti si se pedepsesc potrivit
art. 251 din codul penal Regele Carol al II-lea.
25. Ministerul de Interne, poate interzice aparitia si raspândirea publicatiunilor periodice,
care contravin dispozitiunilor acestei legi, in special, cand ele sunt socotite publicatiuni sau sustinute de straini.
Executarea dispozitiunilor Ministerului de Interne se va face de catre organele Ministerului public, dupa cererea Ministerului Justitiei.
26. In cazul ascunderii fondurilor dobândite, direct sau prin persoane interpuse, dela straini, impozitul comercial pe intreg anul respectiv va fi dublat.
Stabilirea impunerii se va face dupa ramânerea definitiva a hotararii de condamnare.
27. Când proprietatea sau editura unei publicatiuni periodice apartine uneri societati comerciale, raspunderea penala se va stabili, potrivit dispozitiunilor art. 575, alin. 2, din codul penal
Regele Carol al II-lea.
In acest caz, pe lânga sanctiunile aratate mai sus, societatea poate fi disolvata prin jurnalul Consiliului de Ministri.

CAPITOLUL V | Competenta
28. Tribunalul, in registrul caruia publicatiunea periodicá este inscrisa, este singur competent a stabili daca publicatiunea trebue sau nu sa fie considerata ca straina in sensul prezentei legi.
Tribunalul va hotari, in urma sesizarii lui de catre Ministerul public.
Judecarea actiunilor de acest fel se va face de urgenta si cu precadere.
Pana ce tribunalul, va statute asupra cererii, Ministerul de Interne poate suspenda aparitia publicatiunii.
29. Abaterile dela prezenta lege se vor judeca potrivit regulelor de competenta prevazute de art. 27 din Codul de procedura penala Regele Carol al II-lea.

CAPITOLUL VI | Urmarire
30. Sefii parchetelor tribunelelor sau cu delegatia acestora procurorii sunt indatorati a cerceta din 3 in 3 luni, registrele intreprinderilor, spre a stabili daca dispozitiile legii sunt respectate.
Atât membrii parchetului cat si inspectorii financiari, au caderea sa constate infractiunile prevazute de aceasta lege.
Proprietarii publicatiunilor periodice sunt obligati a le pune la dispozitie registrele, documentele si orice corespondenta de care acestia ar avea nevoie.
Actele ce se vor incheia vor fi trimise Ministerului Justitiei. Actiunea publica nu se poate deschide decât pe baza ordinului acestuia.

CAPITOLUL VII | Dispozitiuni tranzitorii si finale
31. Proprietarii de publicatiuni periodice existand la data publicarii acestei legi, sunt indatorati a face declaratiunea prevazuta, de art. 3 in termen de 1 luna dela publicare, sub sanctiunea prevazuta de art. 575 din codul penal Regele Carol al II-lea.
32. Societatile in comandita pe actiuni sau anonime pe actiuni, care in momentul publicarii acestei legi, sunt proprietare de publicatiuni periodice, aparand in tara, cel putin de 30 ori pe an, sunt obligate sa se conformeze dispozitiunilor art. 11, in termen de 2 luni dela publicarea acestei legi, sub sanctiunea prevazuta de art. 22.
33. Strainii, proprietari de actiuni sau participatiuni de orice fel, ale unei societati proprietare sau editoare de publicatiuni periodice si strainii, proprietari sau editori de asemenea publicatiuni, sunt obligati ca in termen de 1 luna dela publicarea acestei legi, sä declare proprietatea lor parchetului tribunalului unde publicarea periodica este inscrisa, sub sanctiunea prevazuta de art. 21.
Ei sunt obligati sa lichideze drepturile lor, in termen de 2 luni, dela publicare acestei legi, sub sanctiunea prevazuta de art. 8, alineatul 2.
34. Proprietarii de publicatiuni periodice, existand in tara la data publicarii acestei legi, care nu-si vor intocmi in termen de 2 luni dela publicare registrele prevazute de art. 13, se vor pedepsi cu amenda dela 50.000-100.000 lei.
35. Societatile proprietare de publicatiuni periodice care apar in tara in momentul publicarii prezentei legi, cel putin de 30 ori pe an, sunt obligate sa faca primele publicatiuni prevazute de art. 17, in termen de cel mult o luna dela publicarea acestei legi, sub sanctiunea prevazuta de art. 22.
36. In intelesul acestei legi, se socoteste ca publicatiunea apare de atâtea ori pe an, câte numere de ordine consecutive poarta in interval de 12 luni, chiar daca publicatiunea poarta odata mai multe numere de ordine.
Cifra tirajului se va stabili in modul ce se va prevede de regulament.
37. Publicitatea Statului, judetului, comunei sau oricarei alteinstitutii publice, va fi facuta in publicatiunile periodice numai prin Presedintia Consiliului de Ministri, care are singura dreptul de a desemna ziarele in care publicitatea urmeaza a se face.
38. Nu intra in prevederile acestei legi publicatiunile periodice apartinand persoanelor juridice de drept pubic si nici cele ce apartin Fundatiilor Culturale Regale sau Asezaminte/or infiintate de ele.
39. Orice dispozitiuni contrarii prezentei legi se abroga.

Referatul d-lui Presedinte al Consiliului de Ministri, catre Consiliul de Ministri,
O parte din presa noastra traieste de câtva timp sub apasarea unor grave suspiciuni in legatura cu mijloacele ei material de existenta. Obiectul acestor suspiciuni priveste in special originea mijloacelor de existent ale anumitor organe de presa.
Dacá spre cinstea presei românesti suspiciunile nu planeaza decât asupra unora din ziare, ele totusi sunt de natura a vatama intrega presa. Aceasta stare de lucruri se gaseste nu numai la noi, iar cauza este datorita prefacerii ce presa de pretutindeni a suferit in decursul timpului, dela proclamarea libertatii ei pana astazi. In locul ziarelor de opinie din secolul trecut, care traiau cu mari greutati numai din abonamente si dintr’o publicitate foarte restransa, deci mai mult din focul sincer al convingerilor decât din alte mijloace, au aparut puternice organe de presa din zilele noastre, unele prea putin grijulii de valoarea opiniunilor ce exprima, dar preocupate in schimb sa valorifice influenta lor asupra opiniei publice in scopuri potrivnice intereselor generale.

Folosita astfel, libertatea presei a incetat de a mai avea acea frumoasa functiune initiala de canalizare si promovare a opiniunilor sincer inpartasite, iar o buna parte din organele de presa s’au transformat in simple intreprinderi comerciale, gata a sustine orice pareri, fara alta preocupare decât aceea a pretului ce se varsa pentru aceste servicii.

Din ziare “de opiniune”, organele de presa s’au transformat pe aceastá cale in organe “de influenta”. Din tribuna de exprimare si promovarea opinilor sincer impartasite, numeroase publicatiuni au devenit organe de falsificare a opiniei publice. S’a ajuns astfel la o rasturnare a rolului ce trebue sa aiba presa, rost care a impus libertatea ei.
Intre primul si al doilea gen de presa exista asadar o mare deosebire. Pe când prima nu vatama societatii, ajutând o sa se desvolte in mod fericit, aceasta din urma este periculoasa in cel mai inalt grad pentru evolutia satisfacátoare a unei societati, caci inabuse promovarea libera a convingerilor, deci, insusi libertatea presei.

Aceasta libertate este astazi grav amenintata de practici condamnate chiar de primii doctrinari ai libertatii scrisului. Articolul 11 “din declaratia drepturilor omului, primul text care proclama libertatea presei, o defineste ca fiind dreptul oricaruia de a vorbi, scri si tipári in mod liber, cu conditia de a raspunde de abuzul acestei libertati in conditiunile stabilite de lege”.
Prin urmare, din chiar prima formulare a acestei libertati reise obligatia pentru Stat de a o reglementa astfel ca abuzurile ce ar putea decurge din exercitiul ei vinovat si care ar ameninta-o, sa fie strivilite; ceea ce inseamna ca expresia de libertate a presei” nu poate fi sinonima cu aceea de “impunitate a presei”, pentru manifestarile daunatoare interesului general si in special liberii exprimari de opinie.

Iata de ce tarile cu maturitate politica n’au stat mult timp la indoiala, dupa ce au adoptat principiul libertatii presei, de a formula masuri energice impotriva diferitelor practici abusive ale acestei libertati.
Proiectul ce supunem deliberatiunii dv. urmareste sa asigure independenta si demnitatea presei românesti; nu este vorba nici de distrugerea, nici de limitarea, ci dimpotriva, numai de apararea libertatii presei. El cauta sa implineasca o lipsa a legislatiei noastre prea mult timp nesocotita.

Statul este imputernicit sa controleze de aproape mijloacele de existenta ale organelor de presa si de a reprima pe toti proprietarii de publicatiuni care intretin aparitia acestora prin mijloace ilicite, menite sa inabuse libera exprimare sincera pe aceasta cale a opiniunilor.

Pentru inlesnirea acestui control se iau masuri ca principalele conditiuni de existenta ale publicatiunilor periodice sa fie aduse le cunostinta tuturor in general si a Statului in special. In acest scop, fiecare proprietar de publicatiune periodica este obligat ca inainte de aparitia acesteia, sa inscrie intr’un registru zis al publicatiunilor periodice, ce va fiinta pe lânga fiecare tribunal datele privitoare la titlul publicatiunii, gradul de periodicitate, numele directorului si redactorului raspunzator, al proprietarului, etc.

Tot in interesul unei cat mai complete cunoasteri a felului de existenta a publicatiunilor periodice, am stabilit ca proprietatea celor care apar mai mult de 30 ori pe an nu poate apartine decat unei societati anonime pe actiuni sau in comandita pe actiuni, iar titlurile acestora trebue sa fie nominative. In acest mod se vor putea cunoaste cu usurinta, persoanele carora apartine o publicatiune periodica de acest gen. Aceleasi publicatiuni periodice sunt obligate sa publice in primul lor numar numele administratorilor, comanditarilor si al actionarilor, care detin cel putin a zecea partedin capitalul social si de a repeat aceasta publicatiune in fiecare an, dupa fiecare adunare generala, precum si dela modificarea compunerii consiliului de administratie sau transferarea loturilor de actiuni reprezentând cel putin o zecime din capital.

De asemeni, ele mai sunt obligate sa publice in primul trimestru al fiecarui an bugetar cifra mijlocie a tirajului lor in anul precedent, impreuna cu bilantul. In sfarsit, orice publicatiune periodica este obligata sa tina registre comerciale.
Pentru a stavili orice influenta straina in presa, am interzis strainilor de a deveni proprietari, sub orice forma, de buna voie sau fara voie, de publicatiuni periodice care apar in tara. Ei nu pot fi nici directori, nici redactori responsabili ai acestora.
Am interzis apoi publicatiunilor periodice de a primi sub orice forma, sume de bani sau alte foloase materiale dela straini, precum si orice alte sume in afara de cele provenite din vânzari cu numarul, abonamente, vânzarea maculaturii, publicitate, fructele capitalului social si credite. De asemeni am interzis de a se distribui acestora sume de bani din fondurile secrete ale Statului, judetelor si comunelor. Publicatiunile periodice, ziaristii si publicistii nu vor putea primi sume de bani din fondurile globale ale Statului, judetelor si comunelor decat cu autorizarea Consiliului de Ministri, publicata prealabil in Monitorul Oficial. In acest mod am urmarit sa curmam gresita folosinta ce se poate face cu fondurile Statului, judetelor si comunelor, daca se distribuie presei si ziaristilor fara necessitate de interes general si fara de obiectivitate.

Pentru a stabili mai bine raspunderea pentru delictele de presa, am prevazut ca girantul responsabil al publicatiunilor periodice care apartine unei societati trebue sa fie administratorul-delegat sau administratorul acesteia. S’a impus apoi tututuror publicatiunilor periodice de a tipari gratuit comunicatele oficiale, destinate a rectifica datele eronate cuprinse in acestea.
Masurile luate de proiect urmäresc sa zarniceasca, orice influenta straina de interesul general al tarii, asupra functiunii presei si sa redea acesteia libertatea ei initiaIa, sa apere presa de suspiciuni, care daumneaza grav singurului ei rost binefacator, de a fi o tribuna sincera a opiniei publice.

Controlul instituit de lege, nu se va exercita asupra publicatiunilor periodice care apartin Statului, judetului, comunei sau altor institutiuni de drept public si nici asupra acelor asezaminte carora legea le-a dat un statut special in vederea scopului superior cultural urmarit, cum ar fi publicatiunile periodice periodice ale Fundatiilor Culturale Regale si cele ale asezamintelor create de acestea.
Ramâne unui viitor apropiat fixarea regimului general al presei si editurii, cum si a statutului ziaristului.

Daca sunteti de acord cu prevederile proiectului, va rugam a ne autoriza a-l supune Maiestatii Sale Regelui.

2.187. – Regulamentul legii controlului mijloacelor de existenta ale publicatiunilor periodice

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: